Dzimtmisas pamatskola,
Dzimtmisa, Iecavas novads,
Latvija, LV-3913

+371 639 46129,
skola@dzimtmisa.lv
 
 

Projekti

       

Projekta nr.8.3.4.0/16/1/001

      ATBALSTS  PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀTRAUKŠANAS  MAZINĀŠANAI 

       Projektā iesaistās skolēni ar vienu vai vairākām pazīmēm, kas liecina par risku priekšlaicīgi pārtraukt mācības. Atbilstoši konkrētajiem riskiem katram no šiem skolēniem pedagogs veido individuālo atbalsta plānu vienam semestrim, kuru pēc nepieciešamības var pārskatīt un turpināt darbu ar skolēnu arī nākamajos semestros. Atbalsta pasākumi var ietvert, piemēram, konsultācijas mācību priekšmetos, speciālistu palīdzību.

 Projekts “PuMPuRS” veidots ar mērķi ne tikai sniegt individuālu atbalstu skolēniem, bet arī atbalstīt pedagogus darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska skolēniem un veicināt kopīgi veidotās atbalsta sistēmas ilgtspēju. 

 

Projekta nr. 8.3.2.2./16/I/001

          ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI

Projekta mērķis ir:

      Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

             

     2017./2018. un 2018./2019. mācību gadā  projekta SAM: 8.3.2.  Mācību saturs: Valodas joma - tiek nodrošināti atbalsta pasākumi izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības. Pedagoga palīgs sniedz atbalstu valodu apguvē, lasītprasmes attīstīšanā, dažādu vingrinājumu veikšanā, nodrošina individuālu pieeju, motivējot izglītojamos savu mācību sasniegumu uzlabošanai.

   SAM:8.3.2. Ārpusstundu pasākums: Multidisciplinārā joma - interešu izglītības programma "Es jūtos droši". Notiek pārrunas, lekcijas, tikšanās, filmu skatīšanās par drošību,skolā, uz ielas, ugunsdrošību, drošību uz ledus, drošību internetā, sabiedriskās vietās. 

     SAM:8.3.2. Ārpusstundu pasākums: Kultūrizglītības un radošo industriju joma - Radošās nodarbības un darbnīcas. Darbnīcās notiek dekorējumu, afišu noformēšana.

        Projekta ietvaros notika tikšanās ar Iecavas novada  Dienas centra vadītāju Ģ.Majoru. Izglītojamie tika  iepazīstināti ar nepieciešamajām zināšanām dažādu dzīvesprasmju apgūšanai, tika pārrunāti daudzveidīgi jautājumi par  drošīibu intenetā, uz ielas, dažādos pasākumos, 8.klases izglītojamie noklausījās lekciju par pubertātes jautājumiem, tālāk sekoja diskusijas.

       Dzimtmisas pamatskolā  1.-4.klašu un 5.-9.klašu  izglītojamiem notika lekcija par drošības tēmu un karjeras izglītības iespējām, tai skaitā par prasībām ugunsdzēsības un ugunsdrošības jomā, par izglītojamo drošību uz ledus un kā rīkoties ārkartas situācijās.  Lekciju vadīja Valsts ugunsdzēšibas un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Iecavas posteņa komandieris A. Ivanovs.

        Ikdienas darbā izglītojamie tiek izglītoti daudzveidīgos, ar drošību, drošu vidi, saistītos jautājumos, notiek izzinošu filmu skatīšanās.

    Ārpusstundu nodarbībās notiek raošo prasmju un talantu izkopšana. Izglītojamie aktīvi iesaistās dažādu apsveikumu, dekorējumu veidošanā. Izglītības iestādē regulāri notiek  dažādi pasākumi - Ziemassvētku,  Valentīnas, Popiela un Lieldienu pasākums. Īpaši aktīvas ir  5.klases izglītojamās A.Tokmačova un S.Kubiliņa.  Radošās aktivitātēs un nodarbībās tiek iesaistīti arī jaunāko klašu izglītojamie.

Projekta nr. 9.2.4.2/16/I/038

 

      VIETĒJĀS SABIEDRĪBAS VESELĪBAS VEICINĀŠANA UN SLIMĪBU

                            PROFILAKSE  IECAVAS  NOVADĀ

Projekta mērķis ir:

      Uzlabot visu Iecavas novada iedzīvotāju, bet jo īpaši bērnu, bezdarbnieku un citu sociāli neaizsargāto slāņu cilvēku pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, veicot šos pasākumus dažādos veidos. Iesaistīt Iecavas novada un Latvijas iedzīvotājus veselības veicināšanas pasākumos, izveidojot tos par iedzīvotāju paradumiem.

  

 

 

PELDĒŠANAS NODARBĪBAS PAREIZAS PELDĒTPRASMES IEGŪŠANAI (2. klašu skolēniem)

 (28.02.2018. – 09.05.2018. )

 

Līgums Nr.304/2017/S par peldēšanas nodarbību nodrošināšanu noslēgts 2017. gada 23.augustā

starp Iecavas novada domi un Daugmales pamatskolu.

  

Projekts “Inovatīvu pedagoģisko metožu izmantošana darbā ar lauku reģiona bērniem mācību motivācijas sekmēšanai”

      No 2015. gada 1.augusta līdz 2017.gada 1.augustam Dzimtmisas pamatskola realizē Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Erasmus+ skolu sektora personāla mācību mobilitātes projektu «Inovatīvu pedagoģisko metožu izmantošana darbā ar lauku reģiona bērniem mācību motivācijas sekmēšanai».

      Projekta gaitā ir īstenotas pedagoģiskā personāla mobilitātes divos posmos. Projekta pirmajā posmā  2015./2016 mācību gadā no 21. līdz 26. septembrim Florencē, Itālijā, notika apmācības kursi «Social Media in the Classroom», kurus apmeklēja Dzimtmisas pamatskolas informātikas skolotājs Jēkabs Klīdzējs. Kursu mērķis bija pilnveidot pedagoģiskā personāla zināšanas un kompetences par mūsdienu sociālo mediju izmantošanas iespējām mācību darbā.

      2016./2017. mācību gadā tika realizēts projekta otrais posms, kura ietvaros notika mācību mobilitāte, kursi «Innovative Approaches to Teaching» jeb inovatīvas mācīšanas metodes. Šo mobilitāti no 11. līdz 15. jūlijam Čehijā apmeklēja sporta skolotājs Vilnis Gailums. Kursu mērķis bija izzināt pedagoģisko metožu dažādību, labās prakses piemērus, gūt starpkultūru pieredzi, kā arī paplašināt profesionālo kompetenci un uzlabot svešvalodu zināšanas.

Publikācijas par mobilitātēm laikrakstā “Iecavas Ziņas”:

http://iecava.lv/files/pasvaldiba/laikraksts/2015/IZ_09-10-2015_web.pdf

http://iecava.lv/files/pasvaldiba/laikraksts/2016/IZ_29-07-2016.pdf

                                                                        

Iecavas novada skolās ir papildināta sporta inventāra bāze!

Ineta Bramane
Iecavas novada domes projektu vadītāja

      Sports ir ļoti nozīmīgs faktors fiziski un morāli vesela indivīda veidošanai. Bērnu un jauniešu iesaistīšana fiziskajās aktivitātēs ir viena no galvenajām prioritātēm. Svarīgi, lai sporta stundās, kas ir iekļautas skolu programmās, bērni būtu nodarbināti daudzveidīgos sporta veidos un tiktu sasniegts maksimāls efekts bērnu fiziskajā attīstībā. Izglītojamo sportiskās iespējas ir atkarīgas no kvalitatīva un plaša spektra daudzveidīga sporta inventāra esamības sporta pedagogu rīcībā.

      Lai atbalstītu mācību priekšmeta „Sports” valsts standarta realizācijai nepieciešamā inventāra iegādi LR Izglītības un zinātnes ministrija šī gada pavasarī izsludināja projektu konkursu.

      Iecavas novada dome, veiksmīgi startējot ministrijas rīkotajā projektu konkursā «Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta «Sports» standarta īstenošanai izglītības iestādēs», ar 12.augstāko rezultātu bija to 49 veiksmīgo vidū, kuri ieguva valsts budžeta finansējumu sporta inventāra papildināšanai novada skolās. Uz finansējumu šim mērķim pretendēja 231 pieteikuma iesniedzējs.

      aksimālais pieejamais finansējums 2990 latu apmērā no valsts budžeta līdzekļiem un tikpat daudz no pašvaldības budžeta līdzekļiem kā līdzfinansējums tika sadalīts starp skolām proporcionāli attiecīgajam skolēnu skaitam. Tādējādi katra skola ieguva to sporta inventāru, kurš ir visvairāk nepieciešams.

      Iecavas vidusskola izvēlējās papildināt sīko inventāru, lai maksimāli nodrošinātu daudzveidīgu sporta stundu norisi.

      Stāsta sporta skolotāja Īrisa Korčagina: «Lai maksimāli nodrošinātu bērniem visu muskuļu grupu noslodzi vienas nodarbības laikā, ir svarīgi, lai pedagoga rīcībā būtu daudzveidīgs sporta inventārs, kas ieinteresētu skolēnus stundā aktīvāk veikt dotos uzdevumus.

      Inventārs pietiekamā daudzumā palielina sporta stundas efektivitāti, jo ir iespējams strādāt grupās un apakšstacijās. Pedagogs var izmantot apļa metodi, kurā skolēni iziet visus dotos uzdevumus. Šādā veidā skolēnam tiek radīta iespēja strādāt atbilstīgi savam vecumam, veselības stāvoklim un fiziskajām iespējām.»

      Jaunieguvumi no projekta Zālītes speciālajai internātpamatskolai un Iecavas internātpamatskolai ir augstlēkšanas paklāji ar statīviem un latiņām, lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu šīs disciplīnas apguvi.

      Iecavas intrenātpamatskola ir ieguvusi arī divus pārvietojamus basketbola grozus, lai apgūtu visus sporta programmā paredzētos basketbola spēles elementus, īpaši komandu spēli un tās elementus, kas līdz šim nebija iespējams, jo vienīgais esošais basketbola grozs ir stacionāri novietots, neatbilst noteiktajiem standartiem un nav regulējums augstumā, lai pielietotu dažāda vecuma skolēniem.

      Šajā internātskolā papildināti arī slēpju krājumi, lai nodrošinātu slēpošanas apguvi. Ir ļoti būtiski ziemas laikā apgūt atbilstošus sporta veidus, kā arī izmantot visas iespējas veikt fiziskās aktivitātes svaigā gaisā. Inventāra piegādes dienā bija interesanti vērot ar kādu aizrautību un azartu skolas skolēni sava pedagoga Jāņa Siugaļa vadībā palīdzēja ienest skolas telpās jaunās sporta preces! 

      Dzimtmisas pamatskola papildināja dažādu bumbu krājumus, lai varētu kvalitatīvi īstenot priekšmeta standartu futbolā, volejbolā un basketbolā gan telpu, gan āra nodarbībās, tādējādi nodrošinot bērniem maksimāli daudz fiziskās aktivitātes svaigā gaisā pie skolas esošajā sporta laukumā.

      Īstenojot projektu, tika sasniegts izvirzītais mērķis – uzlabot Iecavas vidusskolas, Dzimtmisas pamatskolas, Iecavas internātpamatskolas un Zālītes speciālās internātpamatskolas sporta inventāra (materiālo) bāzi, tādējādi sekmējot izglītojamo veselības nostiprināšanu un uzlabošanu, fizisko spēju attīstīšanu un pamatprasmes, sistemātiskās fiziskās aktivitātēs veicinot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē.

      Projekta «Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta «Sports» standarta īstenošanai Iecavas novada izglītības iestādēs» kopējā summa ir Ls 5980, tajā skaitā: valsts budžeta līdzekļi – Ls 2990, pašvaldības budžeta līdzekļi – Ls 2990.

 

 

ERAF_pilns_nosaukums_MAZS.jpgIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒAR EIROPAS SAVIENIBU_MAZITINS.png

 

Noslēdzies izglītības iestāžu informatizācijas pirmais posms
 
      Uzsākoties jaunajam mācību gadam, ir noslēdzies pirmais projekta «Izglītības iestāžu informatizācija» posms, un projektā iekļautajās skolās ir veikti lokālo datortīklu infrastruktūras uzlabošanas darbi.

      Iecavas vidusskolas direktores vietnieks izglītības jomā un vienlaikus šī projekta vadības grupas pārstāvis E. Šmits informē, ka, pateicoties projektam Iecavas vidusskolā, interneta pieslēgums ir nodrošināts tajās mācību telpās, kur tā vēl nebija, bet pavisam no jauna - bezvadu pieslēgums aktu zālē, ēdamzālē un sporta zālē, kā arī pieejas punktos skolas gaiteņos. Tas nozīmē, ka pilnīgs interneta pārklājums ir nodrošināts visā iestādē. Lokālā tīkla administrēšanas vajadzībām skolā ir iegādāts arī jaudīgs serveris ar programmatūru.

      Dzimtmisas pamatskolas un Iecavas internātpamatskolas IT speciālists J. Klīdzējs stāsta, ka Dzimtmisas skolā ierīkots lokālais tīkls četros mācību kabinetos, savukārt internātpamatskolā un internāta ēkā ir uzlabota interneta pieejamība un cita IT infrastruktūra.

      Kā jau iepriekš minēts, saistībā ar Bauskas rajona pašvaldības reorganizāciju Iecavas pašvaldība šo projektu īsteno arī Bauskas novada Mežotnes internātvidusskolā. Iestādes speciālists J. Širvis informē, ka tagad internets ir pieejams visos mācību kabinetos, bet ēkas otrajā stāvā ierīkots bezvadu internets mācībspēku un izglītojamo vajadzībām.

      Projektu realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotās darbības programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» papildinājuma apakšaktivitātē «Izglītības iestāžu informatizācija». Projekta ietvaros trīs Iecavas pašvaldības skolas un Bauskas novada Mežotnes internātvidusskolu plānots apgādāt ar stacionārajiem un portatīvajiem datoriem, multimediju tehnikas komplektiem, kā arī attīstīt lokālos datortīklus. Jaunieguvumi veicinās plašāku un efektīvāku informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

      Projektā plānotās datortehnikas un multimediju tehnikas iegāde notiks centralizētā iepirkuma ietvaros, ko pašlaik ir izsludinājusi LR Izglītības un zinātnes ministrija. Sekmīgas procedūras norises gadījumā uz datortehniku un pārējo aprīkojumu var cerēt pēc jaunā gada.

      Projekta kopējās izmaksas ir Ls 67 515,54 no kurām 85% jeb Ls 57 388,20 finansēs ERAF, bet atlikušos 15% jeb Ls 10 127,34 segs no valsts budžeta.

Ineta Bramane,
Iecavas novada Domes projektu vadītāja
04.10.2010.